ดูการแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ ยสท. (ศปท) ที่นี่