อ่านระเบียบฯ ยสท. ว่าด้วยเงินทดรองและเงินยืมทดรอง พ.ศ. 2561 ที่นี่