ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องPress_Tele c48