เปิดอ่านอำนาจหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้ว่าการและการปฏิบัติการแทน