คำสั่งที่ 213/62กำหนดหน้าที่ในการบริหารงานฯ(ยสท.อยุธยา)