เปิดกำหนดหน้าที่ในการบริหารงาน การมอบอำนาจ และการตั้งตัวแทน ยสทอยุธยาที่นี่