ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์