ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (ระบบสำรองข้อมูล)