รายงานประจําปี 2562 (Annual Report 2019)
การยาสูบแห่งประเทศไทย
Tobacco Authority  of Thailand

รายงานประจำปี2562 (Annual Report2019) PDF

รายงานประจำปี256 E-BOOk