ประกาศ กองวางแผนทรัพยากรบุคคล เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกแพทย์ 6 ฝ่ายการแพทย์