ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการผลิต จำนวน 6 รายการ