ดาวน์โหลดเอกสารประกาศประกวดราคาฯ

ผู้ประกอบการในต่างประเทศให้เสนอราคารวมเป็นเงินบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยนำราคา CFR กรุงเทพฯ คำนวณกับอัตราแลกเปลี่ยนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวันที่ 18 ธันวาคม 2562