นางพิศสุดา แสงอุดม รองผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปีที่ 58 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ๊งภากรณ์ ชั้น 7 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
Photo & News by S.Jnas