ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่เหลือจากการผลิตและสิ่งของต่างๆที่ไม่ใช้ประโยชน์ จำนวน 10 รายการ