จัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์ Photogravure จำนวน 2 รายการ