ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยังกองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์
engineer_dep@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นวันที่ 2- 7 ตุลาคม 2562

ร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)