ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาดบ้านพักรับรองและอาคารสำนักงานยาสูบบ้านไผ่