ผู้ประกอบการ / ผู้สนใจ สามารถเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน  หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ , ร่างประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ไปยัง กองจัดหาและคลังพัสดุอะไหล่ ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ทางอีเมล์  engineer_dep@thaitobacco.or.th โปรดระบุชื่อ  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ วันที่ 9-12 กันยายน 2562

ร่าง ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

TOR