ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563(งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานยาสูบส่วนภูมิภาค)