เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 จำนวน 1 งาน(เครื่องตัดใบยา)