จ้างเหมาในการรื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง และตั้งวาง หรือติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ จากฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา ไปยังการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา