ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานสารบรรณและตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์(INFOMA)