รับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย คลิกดาวน์โหลด

ใบสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย WORDคลิกดาวน์โหลด       PDFคลิกดาวน์โหลด

ใบรับรองคุณสมบัติตนเอง WORD คลิกดาวน์โหลด PDF คลิกดาวน์โหลด

แบบแสดงการยื่นเอกสารประกอบการรับสมัคร WORD คลิกดาวน์โหลด  PDF คลิกดาวน์โหลด