Download : ประกาศร่างฯ-จ้างเหมาพนักงานปฎิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คนฯ

Download : ราคากลาง-จ้างเหมาพนักงานปฎิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คนฯ