ประกาศรายชื่อผู้มีิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตำแหน่งนิติกร 3 และนิิติกร 4 สำนักกฎหมาย
แผนที่GPS 13°43’34.0″N 100°33’23.5″E