1. จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล ทำความสะอาด โรงพักขยะ และดูแลไม้ประดับในอาคาร ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

2. จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา

3.จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ณ  โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 5 รายการ

2.ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ 29พ.ค.62