1.แบบสัญญา-ลูกแม่พิมพ์

2.(ร่าง)TOR ลูกแม่พิมพ์ (ฝจพ.b.02-27-62)

3.1.(ร่างครั้งที่ 1)ประกาศจัดซื้อ-ฝ่ายการพิมพ์

4.ราคากลาง