ประกาศผู้ชนะเสนอราคางานจ้างดำเนินการยื่นคำโต้แย้งต่อนายทะเบียน (ขั้นตอนที่ 1) และยื่นเพิกถอนทะเบียนเครื่องหมายการค้าด้วยเหตุแห่งการไม่ได้ใช้เครื่องหมายการค้า (ขั้นตอนที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง