กรมบัญชีกลางได้ทำการปรับปรุงขั้นตอนการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของผู้ค้ากับภาครัฐ ให้ผู้เสนอราคาสามารถจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคาก่อนบันทึกข้อเสนอด้านราคา และสามารถบันทึกข้อเสนอด้านราคาได้ในวันเสนอราคาเท่านั้น สำหรับการจัดเตรียมเอกสารการเสนอราคา ผู้เสนอราคายังคงสามารถจัดเตรียมเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ดาวน์โหลดเอกสารจนถึงวันที่เสนอราคาเช่นเดิม ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้เริ่มใช้งานการเสนอราคารูปแบบใหม่กับโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เริ่มประกาศเชิญชวนตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ที่มา : กรมบัญชีกลาง

 Infographic ขั้นตอนการเสนอราคา e-bidding รูปแบบใหม่