ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup(สำรองข้อมูล)