ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดหาระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน (ใบหน้า นิ้วมือ บัตรพนักงานและรหัสพนักงาน) พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งจำนวน 66 ชุด 1ระบบ