ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง  โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์