ประกาศราคากลาง และขอบเขตของงานรื้อถอนเครื่องอัดอากาศ 3 ชุด