กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่วันที่ 21-25 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

ราคากลาง

ร่าง ประกาศประกวดราคา