กำหนดรับฟังคำวิจารณ์และข้อเสนอแนะ ตั้งแต่ วันที่ 20-25 มีนาคม 2562

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง

ราคากลาง

ร่าง ประกาศประกวดราคา