ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดไม้หมอนเก่าและชำรุดจากการใช้งาน