นายสุริยา ศรีวังพล ผู้จัดการสำนักงานยาสูบหนองคาย เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ (HAB) เรื่อง “การจัดการดินและน้ำในการเพาะปลูกพืช” ณ สำนักงานยาสูบหนองคาย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562