คำขวัญต่อต้านคอร์รัปชัน การยาสูบแห่งประเทศไทย

คำขวัญต่อต้านคอร์รัปชัน การยาสูบแห่งประเทศไทย

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมผู้บริหารและพนักงานการยาสูบแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหาร

คู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณของพนักงาน


นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง สินบนและการให้ – รับของขวัญ

ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ของการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง สินบน และการให้ รับ ของขวัญ

สาระน่ารู้จาก ศปท. เรื่อง การรับสินบน

มาตรการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

นโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น

ตัวอย่างผลประโยชน์ทับซ้อน

การสนับสนุนให้มีการแจ้งเบาะแสการทุจริต

คิดแบบไหนไม่ทุจริต

หลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อน และหรือย้ายตำแหน่ง

หลักเกณฑ์พิจารณาการเลื่อนและหรือย้ายตำแหน่ง

No Gift Policy

งดให้ งดรับ No Gift Policy

No Gift Policy

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียน

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและข้อร้องเรียน