ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดแนบท้ายประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุงอาคารฝ่ายวิจัยและพัฒนา