ดาวน์โหลดกระดาษซองใน 114 มม. x 1,550 ม.

 

กระดาษซองใน ขนาด 114 มม. X 1,550 ม. (แกนกระดาษ) จำนวน  90,000 ม้วน