นายชำนาญ  อ่ำสะอาด รองผู้ว่าการด้านการผลิต การยาสูบแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact Conference 2018) ” ซึ่งจัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน(ประเทศไทย) ร่วมกับกรมบัญชีกลาง เพื่อเสริมสรางมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้

ในการนี้ การยาสูบแห่งประเทศไทยได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการข้อตกลงคุณธรรม ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้ในกระบวนการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร ร่วมกันจัดบูธนิทรรศการ พร้อมทั้งให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการให้กับผู้ที่มาร่วมสัมมนาในครั้งนี้  โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค (สามเหลี่ยมดินแดง) เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561