ประกาศเช่าเครื่องพิมพ์พร้อมหมึกพิมพ์ จำนวน 167 เครื่อง