รายงานประจําปี 2560 (Annual Report 2017)
โ ร ง ง า น ย า สู บ ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง
THAILAND TOBACCO MONOPOLY

ดูรายงานประจำปีแบบ Multimedia

ดาวโหลดรายงานประจำปี 2560 (PDF -62 MB)