ประกาศการยาสูบแห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดซากชิ้นส่วนอะไหล่ จำนวน 198 รายการ