จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงรักษาเครื่องเจาะกระดาษพันก้นกรอง(Micro Laser) จำนวน ๑ รายการ