เชิญชวนราคากลาง (2)

เชิญชวนรายละเอียดขอบเขตของงาน