ขอบเขตของงาน2.TOR.Box

ราคากลาง1.C.Box

ร่างสัญญา3.ร่างสัญญา

4.ประกาศผลกล่อง