ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบงานสารบรรณและตู้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Infoma)