ประกาศ โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง  เรื่อง การขายทอดตลาดส่ิงของต่างๆ ที่ไม่ใช้ประโยชน์ จำนวน 2 รายการ