ประกาศแผนเผยแพร่แผนการจัดจ้างที่ปรึกษา สำรวจฯ ที่โรงงานผลิตยาสูบ 6