ประกาศร่าง TOR b.02 03 61

เอกสารแนบ 1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน

เอกสารแนบ 1.1 รายละเอียดการดำเนินงาน

เอกสารแนบ 1.2 งานระบบสายนำสัญญาณ

เอกสารแนบ 1.3 แผนผังจุดกระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point)

เอกสารแนบ 1.4 แผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์ใช้สาย (LAN)

เอกสารแนบ 1.5 แผนผังจุดติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์ (IP-Phone)

เอกสารแนบ 1.6 แผนผังจุดติดตั้งตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย (Rack)

เอกสารแนบ 1.7 งานศูนย์ข้อมูล

เอกสารแนบ 1.8 งานอุปกรณ์ระบบเครือข่าย

เอกสารแนบ 1.9 ข้อกำหนดสำหรับฝึกอบรม

เอกสารแนบ 1.10 เงื่อนไขในการตรวจรับ

เอกสารแนบ 1.11 เงื่อนไขในการรับประกันความชำรุดฯ

เอกสารแนบ 1_12 Plant Layout 1-2

เอกสารแนบ 1_12 Plant Layout 2-2

เอกสารแนบ 2 แบบตัวอย่างใบแจ้งราคา

เอกสารแนบ 3 แบบหนังสือมอบอำนาจ

เอกสารแนบ 4 แบบตัวอย่างบัญชีรายการอุปกรณ์+Comply spec

เอกสารแนบ 5 แบบตัวอย่างแผนการดำเนินงานของโครงการ

เอกสารแนบ 6 แบบตัวอย่างแบบสอบถาม

เอกสารแนบ 7 แบบข้อตกลงคุณธรรม

เอกสารแนบ 8 หนังสือแสดงเจตนาไม่เปิดเผยข้อมูลฯ

เอกสารแนบ 9 แบบสรุปรายละเอียดเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ

เอกสารแนบ10 ระเบียบ

แบบสัญญาจ้าง

ราคากลางPrice F-02_1